Fagfornyelsen, Nye læreplaner

Er det viktig at elevene lærer om fotosyntesen?

Hva er det egentlig som er det aller viktigste elevene skal lære i et fag? Hvilke metoder og tenkemåter må de kunne bruke når de skal møte utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger – nå og i framtida?

Dette skal vi gå i dybden på, og vi har satt sammen kjerneelementgrupper som skal hjelpe oss med å komme fram til hva som er kjernen i de ulike skolefagene.

Prioritering er en vanskelig øvelse

Elevenes læring er viktig, og vi vi vet at dybdelæring gir bedre læring for elevene. Dybdelæring betyr at elevene utvikler god og varig forståelse, at de ser sammenhenger i og mellom fag – og at de klarer å bruke det de lærer i nye sammenhenger. For å få til dette, må vi ha læreplaner som legger godt til rette for dybdelæring, og vi må prioritere hva som er det mest sentrale i hvert skolefag. Dette er en krevende øvelse, men det er helt nødvendig. Gruppene skal nå gå i gang med å utforske og foreslå hva som er det viktigste i fagene, altså hva som er kjerneelementene. Prioriteringene de gjør legger grunnlag for arbeidet med å fornye læreplanene i fag til neste år.

For elevene er jo alle fag en del av en helhet, og derfor skal ikke kjerneelementgruppene bare jobbe med eget fag. De blir også spesielt utfordret til å se på sammenheng mellom fagene. Tydelig og god sammenheng i fag og mellom fagene i læreplanverket kan gjøre det lettere for lærerne å legge til rette for helhet og sammenheng i hele opplæringa.

Mange ønsker å påvirke hva som skal være innholdet i skolen

Da vi etterlyste personer til kjerneelementgruppene, kom det inn over 1400 forslag. Å velge ut gruppemedlemmene var en møysommelig prosess, og det var mange perspektiver vi ville ha med. De vi har plukket ut er dyktige lærere i grunnskolen og i videregående skoler, høgskolelektorer, professorer på universiteter, eksperter i doudji eller i mat og helse. Vi har også plukket ut fagpersoner som blant annet kan hjelpe oss med å se hvordan tverrfaglige tema som demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring eller bærekraftig utvikling kan inngå i fagene.

Nybrottsarbeid

Verken vi i Utdanningsdirektoratet eller medlemmene i kjerneelementgruppene har særlig erfaring med å utvikle kjerneelementer fra før, og dermed har vi ingen fasit.

Vi vet at det er stor interesse for arbeidet vi skal i gang med, og vi vet det vil bli diskusjoner om hva som bør være det mest sentrale i fagene. Debatt er bra, noe vi ønsker og det er nødvendig for å komme fram til det aller beste resultatet. Derfor vil vi gjennom hele den kommende høsten vise hva kjerneelementgruppene diskuterer og be om innspill og kommentarer.

I midten av juni samlet vi de 108 personene som skal hjelpe oss å utvikle kjerneelementene til to arbeidsdager der de blant annet diskuterte:

  • Hva er et kjerneelement?
  • Hva er det viktig for elevene å kunne i framtida?
  • Hvordan skal vi sørge for god progresjon og dybdelæring i fagene?
  • Hvordan kan vi på best mulig måte involvere skole-Norge i arbeidet vårt?

Har du gode ideer eller tanker om disse spørsmålene, del dem gjerne med oss!

I slutten av august samler vi kjerneelementgruppene for å jobbe videre med dette. Etter samlingen vil vi dele det vi har kommet fram til slik at alle kan komme med innspill til arbeidet.

Nå har vi en unik anledning til å diskutere innholdet i skolefagene. Kjerneelementgruppene skal bruke hverandres kompetanse, samarbeide, være åpne for innspill og bidrag fra andre og til slutt foreslå kjerneelementer i fagene.

Det er nå det virkelig begynner!

Her kan du se noen av presentasjonene fra første samling for kjerneelementgruppene.

 

Vurdering

Til deg som skal ta eksamen

_POP1809_udir_fyrstikkalleen

Nå er det like før du skal ta eksamen, og vi vet at du kan ha mange sommerfugler i magen! Dette blir en viktig dag for deg og framtiden din, om du går på 10. trinn eller på videregående.

På eksamensdagen skal du vise kompetansen du har i faget. Det vil rett og slett si at det du har lært gjennom hele skoleløpet skal du vise under eksamen. Det kan høres ganske så omfattende ut, men har du sjekket kompetansemålene i læreplanen underveis i opplæringen, så er du på rett vei.

Les hele saken

Nytt udir.no

Ny rammeplan – hva kommer i høst?

Foto: Tine Poppe

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gjelder fra august 2017. Det blir altså en spennende høst både for dere og oss!

Ny rammeplan innebærer at barnehager må bruke tid på å reflektere rundt innholdet og ta i bruk ny rammeplan, og at barnehagemyndigheter og eiere må sette seg inn i innholdet.

Udir  sender ut en trykt versjon av ny rammeplan til alle barnehager i august 2017, og lanserer en ny visning av rammeplanen på udir.no. På nettsidene vil dere også finne oppdatert veilednings- og støttemateriell som dere kan velge å bruke hvis dere ønsker det.

Vi har mange planer klare, men vi vil gjerne ha innspill fra dere for at dette skal gå så bra som vi ønsker!

Ny visning av rammeplanen på udir.no

I dag er nettsiden bygget opp slik at selve rammeplanteksten finnes et sted, mens det frivillige støttemateriellet ligger på ulike steder. Dette er langt fra ideelt, så for ny rammeplan planlegger vi en ny type visning med mer direkte kobling mellom teksten i rammeplanen og det frivillige støttemateriellet. Siden er under utvikling. Nedenfor ser dere en skisse for hvordan siden kommer til å se ut:

 

Skisse for visning av ny rammeplan og tilhørende frivillig støttemateriell på udir.no

Skisse for visning av ny rammeplan og tilhørende frivillig støttemateriell på udir.no. I skissen har vi brukt tekst fra høringsutkastet som ble sendt ut høsten 2016.

Omfanget av støttemateriell vil variere, og det er ikke alle områdene i rammeplanen vi har støttemateriell til. Noen steder har vi kanskje en film, andre steder kan det være forskning som er ekstra relevant, og andre temaer egner seg kanskje bedre for refleksjonsspørsmål.

Den nye visningen av rammeplanen på nett planlegger vi å ha klar ved barnehagestart.

Lag din egen plakat

Vi utvikler også en plakatgenerator som kan brukes for å konkretisere mål og planer i tråd med rammeplanen. Tanken er at dere i barnehagene kan reflektere sammen om hvordan dere vil ta rammeplanen i bruk, og la refleksjonene munne ut i plakater som kan henges opp på veggen, legges ved ukeplaner eller deles på annet vis. Hvis dere vil kan dere også ta bilde av plakaten og dele den med hverandre i sosiale medier med hashtaggen #rammeplanipraksis.

Dere skriver selv inn tekst i feltene og etter å ha valgt bakgrunn trykker dere på «Lag plakat». Her er et eksempel:

Skisse av plakatgeneratoren

Skisse av plakatgeneratoren

Webinarer

En annen idé vi har på tegneblokken er en serie med webinarer på 15-30 minutter om temaer som er relevante for rammeplanen. Webinarer kan fungere som et supplement til konferanser og andre møter, hvor bare noen få får delta. Vi har lyst til å teste en løsning hvor webinaret sendes live, med mulighet til å stille spørsmål underveis. Det vil naturligvis være umulig å samle hele barnehagenorge til direkte sendinger, så opptak av webinarene blir også publisert på nettsidene våre.

Hva tror dere? Kan webinarer være en god idé? Har dere forslag til temaer fra ny rammeplan som dere vil høre mer om i webinarer?

Mer informasjon

udir.no har vi skrevet litt om hva som skjer fremover med rammeplanen, ved fastsettelsen 24. april og ved barnehagestart når ny rammeplan blir gjeldende. Her lenker vi også til ny rammeplan på Lovdata når den blir fastsatt.

Statistikk

Hvordan går det med ungdom som verken er i jobb eller skole?

De aller fleste ungdommer går på videregående skole, men rundt 8 prosent av unge har verken jobb eller fullført videregående.

Aldri før har vi målt høyere gjennomføring i videregående skole. Grunnen til dette skyldes nok at mange har blitt flinkere til å gjøre en innsats både i og utenfor skolen. Jobben som gjøres i skolen, med å tilrettelegge for ulike elever og motivere dem til å gjennomføre, er selvfølgelig kjempeviktig. Men, jobben som gjøres for ungdommene som er utenfor skolen er også veldig viktig.

Ungdom som ikke har jobb eller skoleplass får hjelp

Oppfølgingstjenesten (OT) følger opp unge mellom 16 og 21 år som ikke går på skole eller er i arbeid. I samarbeid med ungdommen prøver de å finne et tilbud som passer. Dette kan være å motivere eller forberede ungdommen på skole eller arbeid, eller hjelpe dem med å finne en skoleplass eller jobb. Det viktigste er at ungdommene finner noe som passer for dem, slik at de ikke går ledig.

Stadig flere ungdommer kommer tilbake til skolen

Mye tyder på at disse ungdommene får bedre hjelp. De siste årene har stadig flere blitt kontaktet av oppfølgingstjenesten. Så langt i år er det kun 1 av 10 de ikke fikk kontakt med. Det er halvparten så mange ukjente som i 2012.

Det er også flere av ungdommene som har blitt hjulpet inn i skole, jobb eller andre tilbud. Tallene viser at nærmere 1 av 10 av ungdommene er tilbake på skolen. Det er nesten dobbelt så mange, sammenlignet med 2012.

I tillegg til å hjelpe ungdom utenfor skole og arbeid, jobber oppfølgingstjenesten for å hindre at barn og unge slutter på skolen eller i lære. Også her har det vært en økning de siste seks årene.

Vil du vite mer?

Det kom akkurat ut nye tall som beskriver situasjonen til disse ungdommene.

I august kan vi se utviklingen for hele skoleåret, og vi håper at den positive trenden fortsetter.

Statistikk

Hvor mye er elever i videregående borte fra skolen?

«Her ligger jeg og spyr, Torbjørn Røe Isaksen!»

«Fraværsgrensen kan også hjelpe eleven!»

«JA til fraværsgrensa!»

«FØKK FRAVÆRSGRENSA!»

Dette er noen av de følelsesladde utbruddene som har kommet opp i fraværsdebatten denne høsten. Det er mye frustrasjon og sinne, men også optimisme og jubel.

Hva ungdom og voksne synes om fraværsgrensa varierer, selv om de fleste er enige om at visjonen bak er god: øke elevenes tilstedeværelse på skolen. Og vi kan vel alle gi en shout-out til SKAM-Isak for å passe på Even?

Bildene er skjermdumper fra NRK.

Bildene er skjermdumper fra NRK.

Les hele saken

Forskning, Vurdering

PISA, TIMSS og nasjonale prøver – hva er forskjellen?

PISA, TIMSS, nasjonale prøver

I november og desember publiserer vi resultater fra nasjonale prøver, i tillegg til tre internasjonale undersøkelser, PISA, TIMSS og TIMSS Advanced.

Vi er vant til stor interesse for prøvene og undersøkelsene og ønsker en debatt om resultatene velkommen. For oss er det viktig at debatten er faktabasert.

Både nasjonale prøver, PISA og TIMSS gir skolene og oss som myndigheter viktig informasjon om elevenes ferdigheter og kunnskaper, men det er noen viktige forskjeller du bør være klar over.

Les hele saken

Læringsmiljø

Vi endrer Elevundersøkelsen

Foto: Jannecke Sanne Normann

Mandag 3. oktober åpner vi årets elevundersøkelse – med endringer i spørsmålene om mobbing og krenkelser. Hvis du tenker at dette høres kjent ut, har du rett.

For tre år siden gjorde vi endringer i de samme spørsmålene. For å forklare hvorfor vi endrer igjen, må vi først spole litt tilbake:

Nedgang i mobbing etter endringer i 2013

I 2013 la vi til seks spørsmål om konkrete krenkelser: erting, utestenging, spredning av løgner, trusler, negative kommentarer om utseende og fysiske krenkelser som slag, dytting og sparking. Det gjorde vi for å få bedre kunnskap om elevene som mobbes og plages, slik at lærere og rektorer kan følge opp med riktige tiltak.

Les hele saken

Teknologi

Teknologi og programmering for alle!

En elev på yrkesfagslinja skrur på en krets

I rapporten «Teknologi og programmering for alle» anbefaler en ekspertgruppe å opprette et nytt obligatorisk teknologifag i grunnskolen. Vi har invitert ekspertgruppen til å forklare hvorfor her på bloggen.

Det er vi i Utdanningsdirektoratet som har bestilt rapporten. Nå er den en del av kunnskapsgrunnlaget om hvilken kompetanse fremtidens elever skal ha innenfor teknologi og teknologirelaterte emner.


Les hele saken