Læremidler

Bedre læremidler i matematikk = bedre læringsutbytte?

_POP4726_udir_maridalen

Hver uke legger rundt 800 000 elever i norsk skole ned mange timers arbeid for å forstå matematikk. Om vi tenker oss at disse elevene arbeider fire timer med faget hver uke, gjør de unna nærmere 2000 årsverk med matematikk bare på en arbeidsuke! En slik arbeidsinnsats fortjener gode læremidler og digitale verktøy.

Både politikere, lærere og foreldre ønsker at elevene i norsk skole skal lykkes med matematikk. Likevel vet vi at mange elever synes faget er vanskelig. Kanskje kan bedre læremidler og digitale verktøy i faget bidra til at flere elever lykkes?

I Stortingsmelding 28 ønsker regjeringen at det defineres «et sett med kriterier for hva som kjennetegner god kvalitet på læremidler i faget» (s. 77). Siden februar 2017 har en arbeidsgruppe i Utdanningsdirektoratet arbeidet med å utvikle for slike kvalitetskriterier.

Vi har diskutert hva vi mener med matematisk kompetanse, god matematikkundervisning og hvilken funksjon læremidler og digitale verktøy kan ha for å gjøre undervisningen bedre.

Hva er kvalitet i læremidler?

Et grunnleggende premiss for å kunne si noe om kvalitet i læremidler, er å ta stilling til hvilken matematisk kompetanse vi ønsker å utvikle i undervisningen. Forståelsen av matematisk kompetanse finnes i læreplanverket Kunnskapsløftet.

Samtidig er læremidler alltid en del av lærerens praksis i klasserommet, og vil alltid være avhengig av lærerens evne til å vekke elevenes motivasjon og lærelyst. Lærernes valg og bruk av læremidler er avgjørende for at elevene skal få et godt læringsutbytte og utvikle matematisk kompetanse.

Viktige valg fram mot 2020

Fram mot 2020 skal landets rundt 400 skoleeiere, over 3000 skoleledere og godt over 60 000 lærere ta stilling til nye læremidler og digital teknologi til bruk i alle fag i grunnopplæringen. Når valgene skal tas, kan det være nyttig for lærere og skoleledere å ha et sett med kvalitetskriterier for læremidler.

Resultatet av arbeidet blir presentert på udir.no i juni 2018.

Skrevet av Øystein Gilje (ILS UiO) og Merethe Fagernæs (Utdanningsdirektoratet). Begge sitter i arbeidsgruppen for utvikling av en digital veileder med kvalitetskriterier i matematikk. Øystein er leder.

De andre i gruppen er:  Olaug Lona Svingen (Matematikksenteret), Ingunn Valbekmo (lærer på småskole- og mellomtrinn), Simen Spurkland (lærer på ungdomstrinnet), Tor Espen Kristensen (lærer på videregående, studiespesialisering) og Hanne Bredde Vig (lærer på videregående, yrkesretting).

Fagfornyelsen

Hjelp – nå må vi prioritere

bilde_blogg_prioritere

Mange har ønsker om hva som skal inn i læreplanene, men det er faktisk ikke plass til alt. Nå har vi laget et forslag til prioritering. Hva synes du? Kom med dine innspill!

I arbeidet med å fornye fagene i skolen, har 15 faggrupper jobbet med å se på hva som skal være det viktigste elevene skal lære. I september delte vi de aller første skissene til kjerneelementer. Vi fikk inn 1200 innspill, og mange kom med forslag til temaer som må være med. Det kom ikke like mange innspill til hva som ikke skal være en del av fagene.

Nå har vi kommet videre i arbeidet og trenger hjelp til å prioritere hva som skal være det aller viktigste i fagene. Det vil si selve kjernen i fagene.

Et av målene med å fornye fagene i skolen er at elevene skal lære mer i dybden. For å få til det kan vi ikke fortsette å fylle på innhold i fagene. Mange er enige i at det er på tide å rydde opp i fagene, men hva som skal være det viktigste vil det være uenigheter om.

Nå ønsker vi tilbakemelding på de nye skissene:

• Har faggruppen har kommet fram til en riktig prioritering?
• Hva mener du er de mest sentrale kjerneelementene i faget?
• Hvis du mener at andre kjerneelementer skal inn – hva mener du da skal tas ut?

Les utkast til kjerneelementer i de ulike fagene og gi oss innspill

Frist: Innen 10.november

Det vil også bli mulig å gi oss innspill til det siste forslaget til kjerneelementer som kommer i løpet av våren 2018.

Se presentasjon med kort informasjon om hva kjerneelementer er og hva vi ønsker innspill på.

Fagfornyelsen, udir.no

Vi har oppsummert innspillene!

_POP4726_udir_maridalen«Hva skal være det viktigste i fagene?» spurte vi – og fikk inn 1200 svar. Nå har vi lest gjennom og startet refleksjonen rundt innspillene vi har fått.

Vi er veldig takknemlige for alle tilbakemeldingene og dette er til stor hjelp for oss. Denne uka har vi hatt en samling der innspillene vi har fått har vært et viktig bidrag for det videre arbeidet. Vi har fått tilbakemeldinger som viser at vi er på rett vei og synspunkter på ting vi må jobbe mer med.

Under har noen av faggruppene oppsummert tendensen i innspillene vi har fått inn. God lesing! Les hele saken

Fagfornyelsen

Tusen takk for innspillene!

_POP5062_udir_maridalen

Ingen tvil om at arbeidet med å fornye læreplanene i skolen engasjerer. Etter at vi delte de første skissene, har vi fått inn nærmere 1200 innspill på hva dere mener skal være det viktigste i fagene.

15 faggrupper  har siden før sommeren jobbet for  å komme fram til hva som skal være kjerneelementer i fagene. Etter at vi delte skissene og oppfordret alle med interesse for faget om å dele sin mening,  lot ikke responsen vente på seg. Norsk, Naturfag og Engelsk var de gruppene som mottok flest, men alle gruppene har fått noe å tygge på og ta med seg videre i prosessen.

Blant de som ønsket å dele sin mening var både kommuner, organisasjoner, skoler, universiteter, lærere og andre privatpersoner – for å nevne noen. Det er korte innspill, lange innspill, noen er enige med forslaget gruppa har publisert, andre er helt uenige. Noen ønsker å bygge videre på de kjerneelementene gruppa har skissert, noen har foreslått helt andre alternativer. Dette gir oss mye å reflektere over og ta tak i.

Hva skjer videre?

Vi er veldig glad for alle innspillene vi har fått, og er nå i gang med å lese alle tilbakemeldingene.
16. og 17. oktober skal vi ha en samling der vi  jobber videre med kjerneelementer. Her vil alle tilbakemeldingene fra dere være et viktig bidrag

Nå er vi gang med å oppsummere alle innspillene, så følg med på bloggen – vi deler det her.
For deg som er ekstra interessert, kan du lese alle de 1200 innspillene her.

Ny mulighet for å gi innspill

Etter samlingen i oktober vil vi igjen dele de videre utkastene med dere og åpne for nye innspill. Vi er både interessert i å høre fra dere som allerede har gitt innspill og fra dere som gikk glipp av denne runden.

 

Skoleutvikling, Vurdering

Vi skal videreutvikle prøvene våre – men til hva?

Illustrasjonsbilde

Vi i Utdanningsdirektoratet har ansvar for mange av prøvene i skolen, blant annet nasjonale prøver, kartleggingsprøver og lærings- og karakterstøttende prøver. Denne våren har vi vært ute og spurt hvordan disse prøvene blir brukt i skolen og hvor nyttige lærere opplever at prøvene er. Målet er å videreutvikle våre prøver slik at de oppleves som så gode og relevante som mulig.

Les hele saken