Innlegg i kategori

Fagfornyelsen

Fagfornyelsen

Estetikk i skolen

kreativHar det vakre og skjønne noe i fremtidens skole å gjøre?

Dannelsesoppdraget til skolen har alltid stått sterkt. Det sies at målet med dannelse (dannelse kommer av tyske Bildung) er at menneskets indre utvikling danner et bilde som blir et ideal å jobbe mot. Sagt på en annen måte er dannelse å utvikle en «rik og edel personlighet». En kan selvsagt føyse dette bort som pompøst og utdatert i sin formuleringer av de klassiske idealer. Likevel – hva og hvordan bør vi uttrykke hva elevene skal jobbe med for å styrke sin dannelse i et moderne samfunn?

En sentral side ved dannelse er kulturell bagasje, som musikk, kunst, dans og litteratur. Dette forstås som nødvendig ballast på elevenes dannelsesreise. Det er altså sentralt for å utvikle en helhetlig personlighet for barn og unge som skal ha sitt virke, og være en ressurs i samfunnet. De estetiske fagene musikk og kunst og håndverk, ja også norsk og mat og helse, sin egenart vil kjenne seg igjen i flere av klassiske idealer som dannelsesbegrepet omfatter. De fleste fagpersoner vil kanskje si at deres fag er et dannelsesfag. Det er et superlativ om faget som uttrykkes for å løfte fagets betydning i samfunnet. Dannelse er altså noe positivt! Samtidig har fagene som først og fremst uttrykker den estetiske delen av dannelsesbegrepet fått mindre plass i skolen.

Kanskje har det noe med hva elevene produserer i fagene å gjøre. Har ting noen verdi om man ikke umiddelbart kan se en fremtidig økonomisk gevinst? Elevene reflekterer, øver, lager og uttrykker produkter som har egenverdi. Elevene gjør, lever ut estetikk, de produserer for ettertankens del, uttrykker personlighet fordi det gir mening i seg selv, de øver for å bli bedre til å presentere noe vakkert og skjønt og personlig. Har dette noe i fremtidens skole å gjøre?

Kanskje er skjønnhet viktigere enn noen gang når vi står i en brytningstid der vi skal fornye fag for fremtiden? Hvilke rom for å utvikle elevenes indre Bildung ønsker vi å legge til rette for? Hvilke kreative rom, kulturell bagasje og muligheter vi gir elevene vil historien sannsynligvis bedømme oss på.

Det er et politisk uttalt ønske om at fagfornyelsen bedre skal inkludere estetiske uttrykksformer i morgendagens skole. Det er et løft som angår alle fag. Helhetlige dannede elever kan ikke måles etter fremtidig økonomisk gevinst alene, men også etter hvor mye skjønnhet de har produsert. Det er sikker human kapital. Den er gratis, men uvurderlig.

 

 

Fagfornyelsen

Oppsummering av naturfag – andre innspillsrunde

Vi har fått 137 innspill og det er flott å se at så mange engasjerer seg. Vi har fått mange gode innspill som vi nå arbeider videre med. Mange er positive til utkastet, men samtidig er det også mange konstruktive tilbakemeldinger med forslag til forbedringer.

Generelt kan man si at grunnskolene melder et ønske om å vektlegge det allmenndannende i naturfaget, mens videregående skoler legger større vekt på at naturfag skal forberede elevene til realfaglige programfag. Mange peker på at det er ønskelig med færre kjerneelementer, og en tydeligere tilknytning til naturfaget. Det er kommet inn mange ulike forslag til sammenslåinger og omformuleringer.

Flere viser bekymringer for at for eksempel elektrisitet, bølger, økologi, artslære og seksualitet ser ut til å mangle slik kjerneelementene ser ut nå. Alle disse tilbakemeldingene er lest nøye og er med inn i siste fase av arbeidet med å prioritere innholdet i faget, og i samkjøring med andre fag. Prioritering vil innebære at viktig fagstoff må tas ut. Reduksjon av omfanget etterlyses i flere av tilbakemeldingene, og i noen tilfeller er det også gitt forslag til hva som skal fjernes eller hva som bør inngå i andre fag som for eksempel mat og helse eller samfunnsfag.

Fagfornyelsen

Oppsummering av engelsk– andre innspillsrunde

Vi takker for alle innspill som har kommet! Vi leser alle kommentarer med stor interesse og gleder oss over at så mange følger oss og ser utviklingen fra første skisse. Med over 107 ulike uttalelser til engelsk jobber vi nå videre og prøver å flette inn tilbakemeldingene. Vi justerer skissen i tråd med mandatet vi har fått, føringene fra Utdanningsdirektoratet og alle gode innspill fra høringen.

Tilbakemeldingene tyder på at de fleste er rimelig godt fornøyde med den andre skissen, men bemerker at språket må forenkles og forbedres. Flere mener at kjerneelementet «Språklæring» bør prioriteres tydeligere, og noen ønsker at det integreres i kjerneelementet «Kommunikasjon og samhandling». Barneskoler ber om at kjerneelementene ikke må bli for omfattende, og minner om at timetallet på barnetrinnet er lavt.

Nå går vi inn i siste fase av arbeidet. Vi tar med oss alle innspill for å kunne prioritere innhold i faget slik at vi kan ferdigstille et forslag til kjerneelementer i engelsk.

Fagfornyelsen

Oppsummering av musikk – andre innspillsrunde

Igjen takk for innspill på skissen til kjerneelementer i musikkfaget! Dere har lagt ned mye arbeid i tilbakemeldingene og mange kloke synspunkter er formidlet. Her er en kort oppsummering av hovedtrekkene i innspillene og litt om hvordan vi planlegger å arbeide videre.

I forrige runde konkluderte vi med at innspillene sprikte nokså mye, men at det likevel var bred enighet om vektleggingen av elevenes aktive musikerskap. I skisse nummer to forsøkte vi å gjøre beskrivelsene enklere og mer konkrete og å inkludere relevante musikkfaglige begreper. Kjerneelementene ble etter nøye vurdering beholdt på samme nivå, for å legge til rette for de som senere skal utarbeide læreplanens kompetansemål.

På riktig vei

Nærmere 80 instanser har gitt tilbakemeldinger på musikkfagets kjerneelementer i denne runden. Tilbakemeldingene viser at vi er på riktig vei. De aller fleste mener at de foreslåtte kjerneelementene er en riktig prioritering. Feltet gir ros for måten vi har fulgt opp det grundige læreplanarbeidet som er gjort tidligere og måten vi allikevel har fornyet faget på. Flere påpeker at musikkfaget kanskje ikke har blitt så mye mindre og utfordrer oss til å prioritere hardere. Det er imidlertid svært få som foreslår hva som kan kuttes ut. Det påpekes i enkelte innspill at de valgte kjerneelementene og beskrivelsene gir faget en tydeligere retning, noe som gjør at det i praksis vil bli mindre og enklere å forholde seg til.

Sang

Innspill som går igjen er at en ønsker en ytterligere tydeliggjøring av sang, siden begrepet sang ikke finnes i læreplanen overordnede del. Vi skal se på dette. Et dilemma er at musikkfaget er lite. Noen foreslår å tydeliggjøre sang som grunnleggende ferdighet og som metode i andre fag. De grunnleggende ferdighetene har vi ikke mandat til å endre, men vi skal se på hvordan vi kan legge bedre til rette for sang og musikk som ramme for å arbeide med tematikk i andre fag. For eksempel understreker innspillene musikkens muligheter til å formidle og endre holdninger, noe som kan ha betydning i arbeid med tematikk som bærekraftig utvikling på tvers av fag.

Kunnskap og kreativitet

Flere påpeker at det fortsatt behøves en tydeliggjøring av musikkfaglige kunnskaper. Et svært viktig innspill, synes vi, er bekymring over at musikken i musikkfaget står i fare for å forsvinne slik kjerneelementene nå er beskrevet. Det argumenteres med at faget må fungere på musikkens premisser for at det skal gi musikkglede! Kjerneelementene og beskrivelsene av dem må reflektere at musikkfaget er et kunnskapsfag på linje med andre fag og – ikke minst – at det krever fagkompetanse å undervise i faget. Vi arbeider nå med å spisse beskrivelsene av kunnskap for hvert av kjerneelementene. Vi vil også se nærmere på hvilke fagspesifikke begreper feltet mener er relevante.
Innspillene framhever dessuten at vi må tydeliggjøre det kreative aspektet og musikkfagets betydning for elevenes skaperglede og engasjement.

Lyttende medborgerskap

Et siste viktig innspill er musikkfagets tilknytning til det tverrgående temaet demokrati og medborgerskap: Å lytte til barn og unges stemmer gjennom å anerkjenne det de lærer seg og liker av musikk utenfor skolen handler om å gi hver og en av dem en stemme, ivareta deres identitet og samtidig skape felles kultur i klasserommet. Å kunne lytte til andres stemmer er en viktig kompetanse for elevene i så måte.

Det samiske perspektivet

I det store og hele ser det ut til at det samiske perspektivet oppleves som godt ivaretatt. Flere ønsker seg større fokus på flerkultur og andre minoriteters musikk. Vi skal se på dette, men det er samtidig viktig å huske at samene som urfolk har helt spesielle rettigheter som skal ivaretas i norske læreplaner.

Fagfornyelsen

Oppsummering av grunnleggende norsk for språklige minoriteter- andre innspillsrunde

Kjerneelementgruppen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter takker for alle konstruktive innspill som har kommet etter dette første utkastet. Totalt fikk vi inn 8 innspill som vi vil ta med oss videre i arbeidet med å utarbeide kjerneelementer for grunnleggende norsk. De fleste er enige om at prioriteringene i kjerneelementene ser gode ut, men at innholdet bør spesifiseres ytterligere.

Flere etterlyser at det må komme tydeligere frem at dette er en overgangsplan, og det i større grad må understrekes at den må sees i sammenheng med øvrige fag. I tillegg var flere inne på at det er viktig å løfte fram andrespråkperspektivet. Dette skal vi se nærmere på i arbeidet med andreutkastet. Vi vil også jobbe videre med å tilpasse grunnleggende ferdigheter på en bedre måte, og løfte frem elevens flerspråklige kompetanse.

Fagfornyelsen

Oppsummering av fremmedspråk – andre innspillsrunde

Oppsummering av innspill til andre utkast
Vi takker for mange konstruktive innspill til det andre utkastet. Mange mener at det andre utkastet er mye bedre enn det første og at vi har gjort en god jobb, mens andre mener at vi ikke har lyttet nok til de første innspillene.
Alle er enige i at kommunikasjon bør ha en stor plass i fremmedspråkopplæringen. De fleste mener at flerspråklighet bør inngå enten under språklæring eller under interkulturell kompetanse. Videre mener de at de viktigste kjerneelementet er kommunikasjon og interkulturell kompetanse. Flere nevner at interkulturell kompetanse også bør inkludere områdekunnskap. I tillegg synes mange at språklæring kan være det tredje prioriterte kjerneelementet. Flere støtter digital framtid som eget kjerneelement, men mange mener også at digital framtid bør inngå som en del av de grunnleggende ferdighetene, og ikke som eget kjerneelement.
Videre i innspillene etterlyses nivådifferensiering per trinn, mer konkret innhold om hva som skal læres og at kjerneelement må være mer i tråd med det europeiske rammeverket. Noen ønsker seg enklere og mindre svulstig språk i beskrivelsen av kjerneelement, og de savner større timetall for å undervise i et såpass omfattende innhold. En del reagerer på enkelte ord og uttrykk som er brukt som «skaperglede» og «utforske».
Faget har for få timer til å klare å ha fokus på de tverrfaglige temaene og derfor mener noen at den grunnleggende språkopplæringa må være i fokus. Det oppfattes som oppkonstruert, ambisiøst og lite målbart å inkludere de tverrfaglige temaene. Hvis de tverrfaglige temaene skal inn i fremmedspråk, blir det på et banalt nivå. Det kan hindre dybdelæring. Det er uansett konkretisering av læreplanmålene som er mest interessant.
Lesing, skriving og muntlige ferdigheter er godt ivaretatt, både som kjerneelement og grunnleggende ferdighet
Det kritiseres at vi har unngått ord som lese og skrive, og at det er stor avstand mellom den svulstige beskrivelsen av kjerneelementer («utvikle nysgjerrighet, forståelse, innsikt og respekt for kulturelt og språklig mangfold både lokalt og globalt) og det nivået elevene er på nivå 1 og 2 i fremmedspråk.
Flere mener at det samiske innholdet hører inn under fagene norsk, samfunnsfag og historie, men det kan nevnes som eksempel på flerspråklighet og sammenligning med språk som ligger nære og langt fra norsk.

De fleste ønsker at kommunikasjon tillegges størst vekt. Flerspråklighet kan kuttes som eget kjerneelement, da det passer inn under språklæring eller interkulturell kompetanse. Det er stor uenighet om digital framtid skal være eget kjerneelement eller ikke.

Oppsummert ønsker de fleste seg følgende tre kjerneelementer:

  •  kommunikasjon
  •  interkulturell kompetanse
  • språklæring
Fagfornyelsen

Oppsummering av norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede – andre innspillsrunde

Vi har jobbet med fagene norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede, og takker for alle konstruktive innspill. Vi har fått tilbakemeldinger fra ulike instanser og personer, som vi vil ta med oss i det videre arbeidet.

Vi har fått positive tilbakemeldinger på at kjerneelementer i norsk tegnspråk har fokusert tydeligere ut fra språkets premisser enn tidligere. Det er også en ganske bred enighet om at begrepet bimodal eller funksjonell tospråklighet bør inn i kjerneelementet til begge fagene. Innspillene gir imidlertid ulik tilbakemelding på «tilfeldig læring» som en del av kjerneelementet. Flere etterspør i hvilken grad det skal være samsvar mellom kjerneelementene i fagene norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede. Kjerneelementgruppen legger til grunn at det her er snakk om to ulike språk, og kjerneelementene utarbeides ut ifra det, noe som vil bli presisert nærmere i neste utkast.

Utkastet bar preg av å være et utkast, og dermed ble flere begreper brukt inkonsekvent. Vi vil  i det videre arbeidet jobbe både med innhold, oppbygning og begrepsbruk.

Fagfornyelsen

Oppsummering av arbeidslivsfag – andre innspillsrunde

Tusen takk til alle dere som har prioritert å gi oss tilbakemelding på andre skisse av kjerneelementene i arbeidslivsfag. Tilbakemeldingene gir oss en bekreftelse på at vi er på riktig vei.  De innspillene som trekker fram andre kjerneelementer enn de vi har på papiret pr i dag, er enkeltstående innspill som vi likevel skal ta inn i våre vurderinger neste gang vi møtes. Vi har blant annet fått et konkret forslag om at «rolleforståelse som arbeidstaker og arbeidsgiver» bør være et eget kjerneelement. Det vil vi også se nærmere på.

Det er gledelig at kjerneelementet om teknologi blir positivt mottatt. Vi ser utfordringene med behov for ny kompetanse og rammefaktorer som utstyr eller å knytte kontakt med næringslivet. Samtidig vil kjerneelementet om teknologi være med å aktualisere og fornye slik at det avspeiler et bredere, framtidsrettet yrkesliv.

Rollene i arbeidslivet og partssamarbeidet er viktig. Det er gledelig at næringslivet med NHO ser fagets potensiale i sitt høringssvar. Entreprenørskap er et element i fagfornyelsen. Elevene bør lære om både å være arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Begge rollene innebærer komplekse sosiale forventninger i tillegg til fagspesifikk kompetanse.

Det er en målsetting at arbeidslivsfag skal være en praktisk opplæringsform. Det er derfor naturlig å prioritere en kjerne ut fra et praktisk fokus. Det vil vi fortsette med i vårt videre arbeid.

Igjen – takk for alle innspill. Vi håper dere som har svart og flere vil følge arbeidet med faget videre.

Fagfornyelsen

Oppsummering av utdanningsvalg – andre innspillsrunde

Først og fremst vil vi takke for mange gode og konkrete innspill.

Vi vil kategorisere denne oppsummeringen etter spørsmålene som ble stilt og peke på veien videre helt avslutningsvis. Allikevel tillater vi oss å tolke svarene litt overordnet først. En del av svarene peker på at vi oppfattes som svært akademiske i våre formuleringer, noe som kan skape avstand til mottakere. Videre påpekes det at vi vil veldig mye med faget, såpass mye at det umulig kan være mulig å nå alt innenfor de timerammer faget er underlagt. Samtidig opplever vi å få tilslutning for å være ambisiøse og får støtte for enkeltelementer.

Har skissen rette prioriteringer?

På den ene siden viser tilbakemeldingene at en operasjonalisering av kjerneelementene gjennom de sju bestanddelene, orientering, muligheter, personlige valg, arbeidsliv, selvinnsikt og sosial kompetanse, synes relevante. På den annen side oppfattes beskrivelsen så generell at det vanskelig kan knyttes til utdanningsvalg.

Bruken av begrepet «karriere» gir også delte tilbakemeldinger hvor det advares mot at begrepet kan være unorsk og fremmed for mange, og vi anbefales å ha mindre fokus på karriere. Vi får også tilbakemelding om at begrepene «karrierelæring, selvinnsikt og personlige valg» er godt likt med anbefaling om at faget bør hete noe med «karriere».

Det er også påpekt at vi må bestrebe oss på å få til et «utenfra og inn»-perspektiv, holde fokus på muligheter elever har uavhengig av kjønn og ulike systematiske mekanismer, gi eleven mulighet til å få erfaringer for livet og kontakt med yrkeslivet.

Hva er de mest sentra kjerneelementene i faget med utgangspunkt i skissen, hva må inn og hva skal ut?

Generelt sett synes det som om «utdanningsvei, yrker og arbeidsliv» er det som tas best imot av de som har besvart høringen, og kan benyttes for at elever kan ta informerte utdanningsvalg.
Det synes som et felles råd fra de som har besvart dette spørsmålet å ta ut, eller endre, «strategier for karrierevalg gjennom livsløpet» og «fagovergripende kompetanser». Først og fremst pekes det på at disse er veldig akademiske og vanskelig for mottaker å identifisere seg med. Det advares også om at «strategier for karrierevalg gjennom livsløpet» kan bli for normativt og gi uttrykk om for høye krav til ungdommen.
Avslutningsvis oppfordres det til å gi teknologi, innovasjon og entreprenørskap en sentral plass.

Ivaretar skissen de tverrfaglige temaene?

Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring er tverrfaglige temaer som faget skal ivareta på en relevant måte.

Vi tolker innspillene som at skissen i hovedsak ivaretar de tverrfaglige temaene, og det påpekes at fagets natur gjør Utdanningsvalg godt egnet for tverrfaglig arbeid. Samtid oppfattes forslagene i skissa som veldig omfattende til tross for at det ikke brukes mange ord. Anbefalingen er en spissing av formuleringene samtidig som kjønnsperspektivet i utdanningsvalg ivaretas. Det påpekes også at hvordan tverrfagligheten operasjonaliseres, praktiseres på den enkelte skole, er det springende punktet for faget.

Hvordan ivaretar skissen de grunnleggende ferdighetene?

Lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter er definert som grunnleggende. Hvordan disse ferdighetene ivaretas vises det til at digitale ferdigheter kan være hvordan en benytter internett til å finne jobb, både gjennom filtrerte søk og synliggjøring av seg selv gjennom sosiale medier. I dette ligger det også at elevene må lære kildekritikk.

Integrering av verdigrunnlag for skolen i Utdanningsvalg

Ny overordnet del beskriver verdigrunnlaget for skolen, og skal integreres tydeligere i fag, og det er spurt hvordan Utdanningsvalg sin skisse ivaretar dette.

Identitet og kulturelt mangfold samt kritisk tenkning trekkes frem som svært relevante for Utdanningsvalg. I forlengelsen av dette oppfordres det til at dette også tydeliggjøres i større grad gjennom kjerneelementene.

Veien videre

Disse tilbakespillene tar vi med oss i det videre arbeidet og vil jobbe for å bruke et språk som er lettere tilgjengelig. Kjerneelementene må også spisses og vi må bli tydeligere på hva som er kjerneelement og hva som kan være kompetansemål og undervisningsmetodikk i fremtidig arbeid.

Fagfornyelsen

Oppsummering av samfunnsfag, geografi og historie – andre innspillsrunde

Tusen takk for innspill. Det er tydelig at utkastene har skapt engasjement.

Tilbakemeldingene vi har fått på utkastene reflekterer fagenes omfang slik de fremstår i LK06. Tilbakemeldingene treffer så sett rett i det spenningsfeltet vi jobber. Nesten alle temaer passer inn i samfunnsfagene. Nesten alle nye temaer som må inn i skolen kan gå inn i et «samfunnsfag». Samtidig er vårt oppdrag å komme med en tydelig prioritering på innhold slik at fagene kan legge til rette for dybdelæring. Vi har fått tilbakemeldinger som går på at vi har truffet godt med våre prioriteringer og vi har fått tilbakemeldinger som sier det motsatte. En del innspill etterspør en enda tydeligere innholdsprioritering. I tillegg har vi fått mange tilbakemeldinger på kjerneelementer som overlapper eller som fremstår som utydelige i den språkdrakten de nå har.

De sterkeste reaksjonene gruppa har fått går på at vi har nedprioritert naturgeografien i faget både i samfunnsfag grunnskole og geografi. Videre har det skapt en del reaksjoner at gruppa har nedprioritert privatøkonomi og at historiebevissthet er et eget kjerneelement også i grunnskolefaget. Gruppa ser dilemmaene ved slike prioriteringer og det er noe vi kommer til å diskutere videre på neste samling.

Når det gjelder de tre tverrfaglige temaene, som vi har valgt å ha som egne kjerneelement, har vi fått innspill på at det var et lurt grep mens andre innspill mener det grepet gjør at samfunnsfagene som egne fag blir litt borte. Samfunnsfagene består plutselig bare av tverrfaglig innhold koblet med samfunnsfaglige metoder. Her er det tydelig at vi må gjøre noen grep i det videre arbeidet.

Arbeidet med kjerneelementer er krevende. Vi i gruppa har diskutert hvordan vi kan og bør forstå hva et kjerneelement i faget er. Vi har diskutert ordlyd i de kjerneelementene vi har kommet frem til og vi har diskutert prioriteringer vi har gjort og kunne tenke oss å gjøre.

Ofte har vi i diskusjonene konkludert med at: vi har ikke tenkt ferdig, men tilbakemeldingene kan hjelpe oss videre. Det er gledelig å se at nettopp det har skjedd. Innspillene vi har mottatt hjelper oss i stor grad videre på veien frem mot at våre endelige utkast.