Fagfornyelsen

Fagfornyelsen

Tilbake til verkstedene!

kunst

I kjerneelementgruppa for kunst og håndverk/duodji jobber vi på spreng for å finne de gode begrepene som kan løfte skolenes praksis i faget tilbake til verkstedene. Vi er samstemte om at dette er en av våre viktige oppdrag i fornyelsen av læreplanen i kunst og håndverk/duodji. Utfordringen vår er hvordan! Vi diskuterer om kjerneelementene skal formuleres som håndverksteknikker og bindes opp til spesifikke materialer som tre, tekstil og leire – eller om kjernen i faget er å utvikle håndlag og strategier i møte med et bredt spekter av materialer. Valget vi gjør her er med på å definere dybdelæringen i faget.

Større fokus på praktisk verkstedarbeid
Et annet grep vi ser som kan gi elevene flere timer i verkstedene er at forventninger til å reflektere/samtale om/vurdere, tones ned og bindes opp til deres praktisk skapende arbeid. Da integreres fagteorien som en støtte til å ta informerte og begrunnede valg i utviklingen av bilder og produkter. Vi ønsker å understreke elevens aktive og medskapende rolle. Derfor vurderer vi å skrive om visuell kommunikasjon til visualisering. Visualisering handler om å kunne gi ideer form og uttrykke seg gjennom modeller, tegning, foto og digitale uttrykk, samt kjenne til hvordan det visuelle språket er med på å bygge identitet og fortellinger, samt styre valg som tas som forbruker og medborger.

Bærekraftig utvikling
Kjerneelementgruppene er bedt om å vurdere de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utviklings relevans for fagets sentrale innhold. Så langt har vi ikke valgt noen av de tre bort, men ser sistnevnte som spesielt relevant. Vi knytter det til hvordan det praktisk skapende arbeidet i verkstedene utvikler elevenes blikk for kvalitet, evne til å utnytte ressurser og et håndlag som gir grunnlag for å skape og reparere. Videre fremhever vi hvordan designmetodikk kan bidra til å utvikle fleksibilitet, et blikk for sammenhenger og evne til å definere problem og utvikle løsninger i møte med fremtidens utfordringer.

Utfordrende arbeid
Vi har som gruppe gått på utfordringen med stor iver og har god fremdrift i arbeidet. Alle i gruppa opplever å svelge kameler når noe må velges vekk, men oppdraget er å gjøre en dyptgripende endring, ikke kun en justering fra forrige læreplan. Vi ønsker velkommen all hjelp i bortvalg og prioriteringer. Kom med dine innspill og kommentarer!

Fagfornyelsen

Kjerneelementer i matematikk, men hvorfor programmering?

Skjermbilde

Denne høsten legges mye av rammene for framtidas norske skole. Mange er i aktivitet for å definere kjerneelementene i de ulike fagene, og en første versjon av arbeidet er nå offentliggjort på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. For matematikkfaget sin del er det nok mye som er gjenkjennelig, slik det bør være. Matematikken endres ikke dramatisk over noen år. I gruppen som arbeider med matematikk er det likevel enighet om noen grunnleggende endringer av Kunnskapsløftet.

Les hele saken

Fagfornyelsen

Hva er norskfagets kjerneelementer?

Fagfornyelsen er i gang. Ny overordnet del er på plass, og verdigrunnlaget og kompetanse i skolens oppdrag skal løftes frem. Regjeringen har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Målet med fornyelse av læreplanen er å tydeliggjøre hvordan barn og unge skal få gode vilkår til å utvikle “… verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning i deres liv” (Meld. St. 28, 2015-2016). Utarbeidelsen av kjerneelementene, skal bidra til å gjøre det mer tydelig hvordan hvert enkelt fag kan skape slike vilkår. Hva er vel da mer spennende enn å få delta i arbeidet med å utarbeide og definere disse kjerneelementene i faget vi brenner for? Lite, mener vi – for en mulighet! Samtidig… for en utfordring! Før vi deler noen av refleksjonene våre med dere, vil vi si litt om gruppa, oppdraget og prosessen.

Les hele saken

Fagfornyelsen, Nye læreplaner

Er det viktig at elevene lærer om fotosyntesen?

Hva er det egentlig som er det aller viktigste elevene skal lære i et fag? Hvilke metoder og tenkemåter må de kunne bruke når de skal møte utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger – nå og i framtida?

Dette skal vi gå i dybden på, og vi har satt sammen kjerneelementgrupper som skal hjelpe oss med å komme fram til hva som er kjernen i de ulike skolefagene. Les hele saken