Vurdering

Ikke fusk eller plagiat, men kompetanse

Kirkebakken-Moss-010e67-hm

Plagiat premieres ikke, skriver Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet.

Av Sissel Skillinghaug, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet

Innlegget sto på trykk i Klassekampen 29. april 2016.

I Klassekampen 27.4 skriver Rita Helgesen, leder av Norsk Lektorlag, et innlegg hvor hun problematiserer Utdanningsdirektoratets retningslinjer for hva som er fusk og plagiat til eksamen. I innlegget tar hun opp flere temaer enn vi kan svare på her, men at plagiat premieres kan ikke stå uimotsagt.

Plagiat premieres ikke

Helgesen hevder at elever som plagierer til eksamen belønnes. Det er ikke riktig. Hvis elevene bruker kilder til eksamen skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Om de ikke gjør det, fører det mest sannsynlig til en lav karakter fordi eleven da ikke viser selvstendig kompetanse. Når det likevel ikke er en del av reglene for fusk, handler det om at det for sensorene vil være vanskelig å skille en elev som fortsatt bruker kilder på en umoden måte, fra en elev som bevisst har unnlatt å oppgi kildene.

Ideelt sett kunne vi ønske at vi klarte å se denne forskjellen i elevenes svar, men det klarer vi ikke i en anonym sensur. Konsekvensene av å fuske er at standpunktkarakteren din slettes og at du ikke får ta eksamen på nytt før det har gått et år. Når vi ikke kan være sikre på at det vi ser er bevisst fusk, er det vår vurdering at det vil være en for streng sanksjon. At elevene har vist lav kompetanse, og dermed får en dårlig karakter er en mer riktig reaksjon for elever i grunnopplæringa.

Hva er reglene for hjelpemidler til eksamen?

Med Kunnskapsløftet i 2006 ble alle hjelpemidler tillatt til eksamen, med unntak av internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Dette må forstås i forlengelsen av to forhold. Det ene er at det lokale handlingsrommet er et viktig premiss i Kunnskapsløftet. Det er skolene selv som velger hvordan de vil organisere opplæringen og hvilke læremidler og ressurser de vil bruke. Det vil med andre ord være en del variasjon i hvilke hjelpemidler elevene er kjent med, og som dermed er aktuelle og relevante for dem på eksamen. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med tilpasset opplæring. Det er også individuelle variasjoner i hva som er gode og relevante hjelpemidler for den enkelte. Vi understreker derfor alltid at det er eleven selv, sammen med sin lærer som må bestemme hva som vil være gode hjelpemidler for seg.

Hvorfor tillot vi nettbaserte hjelpemidler fra 2015?

Regelverket om alle hjelpemidler til eksamen med unntak av internett blir i økende grad utfordret av at mange av de læringsressursene som brukes i skolen etter hvert er nettbaserte. Det var derfor nødvendig å åpne for at elever som bruker nettbaserte hjelpemidler i opplæringen, kan bruke disse til eksamen, på samme måte som at elever som er vant til å bruke papirbaserte hjelpemidler i opplæringen, kan bruke dette. Vi understreker at det fortsatt ikke er tillatt med åpent internett eller kommunikasjon.

Det er riktig at dette gir noe lokal variasjon i hvilke hjelpemidler elevene har tilgang til på eksamen, men det har sammenheng med at opplæringen også er ulik. Eksamen er ikke prøver i å bruke hjelpemidler, men i å vise hva du kan. At både opplæring og gjennomføring av eksamen varierer noe vet vi, og tar høyde for i sensuren.

Forrige innlegg Neste innlegg

Ingen kommentarer

Legg igjen kommentar