Oppsummering av innspill til andre utkast
Vi takker for mange konstruktive innspill til det andre utkastet. Mange mener at det andre utkastet er mye bedre enn det første og at vi har gjort en god jobb, mens andre mener at vi ikke har lyttet nok til de første innspillene.
Alle er enige i at kommunikasjon bør ha en stor plass i fremmedspråkopplæringen. De fleste mener at flerspråklighet bør inngå enten under språklæring eller under interkulturell kompetanse. Videre mener de at de viktigste kjerneelementet er kommunikasjon og interkulturell kompetanse. Flere nevner at interkulturell kompetanse også bør inkludere områdekunnskap. I tillegg synes mange at språklæring kan være det tredje prioriterte kjerneelementet. Flere støtter digital framtid som eget kjerneelement, men mange mener også at digital framtid bør inngå som en del av de grunnleggende ferdighetene, og ikke som eget kjerneelement.
Videre i innspillene etterlyses nivådifferensiering per trinn, mer konkret innhold om hva som skal læres og at kjerneelement må være mer i tråd med det europeiske rammeverket. Noen ønsker seg enklere og mindre svulstig språk i beskrivelsen av kjerneelement, og de savner større timetall for å undervise i et såpass omfattende innhold. En del reagerer på enkelte ord og uttrykk som er brukt som «skaperglede» og «utforske».
Faget har for få timer til å klare å ha fokus på de tverrfaglige temaene og derfor mener noen at den grunnleggende språkopplæringa må være i fokus. Det oppfattes som oppkonstruert, ambisiøst og lite målbart å inkludere de tverrfaglige temaene. Hvis de tverrfaglige temaene skal inn i fremmedspråk, blir det på et banalt nivå. Det kan hindre dybdelæring. Det er uansett konkretisering av læreplanmålene som er mest interessant.
Lesing, skriving og muntlige ferdigheter er godt ivaretatt, både som kjerneelement og grunnleggende ferdighet
Det kritiseres at vi har unngått ord som lese og skrive, og at det er stor avstand mellom den svulstige beskrivelsen av kjerneelementer («utvikle nysgjerrighet, forståelse, innsikt og respekt for kulturelt og språklig mangfold både lokalt og globalt) og det nivået elevene er på nivå 1 og 2 i fremmedspråk.
Flere mener at det samiske innholdet hører inn under fagene norsk, samfunnsfag og historie, men det kan nevnes som eksempel på flerspråklighet og sammenligning med språk som ligger nære og langt fra norsk.

De fleste ønsker at kommunikasjon tillegges størst vekt. Flerspråklighet kan kuttes som eget kjerneelement, da det passer inn under språklæring eller interkulturell kompetanse. Det er stor uenighet om digital framtid skal være eget kjerneelement eller ikke.

Oppsummert ønsker de fleste seg følgende tre kjerneelementer:

  •  kommunikasjon
  •  interkulturell kompetanse
  • språklæring

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her