Fagfornyelsen er i gang. Ny overordnet del er på plass, og verdigrunnlaget og kompetanse i skolens oppdrag skal løftes frem. Regjeringen har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Målet med fornyelse av læreplanen er å tydeliggjøre hvordan barn og unge skal få gode vilkår til å utvikle “… verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning i deres liv” (Meld. St. 28, 2015-2016). Utarbeidelsen av kjerneelementene, skal bidra til å gjøre det mer tydelig hvordan hvert enkelt fag kan skape slike vilkår. Hva er vel da mer spennende enn å få delta i arbeidet med å utarbeide og definere disse kjerneelementene i faget vi brenner for? Lite, mener vi – for en mulighet! Samtidig… for en utfordring! Før vi deler noen av refleksjonene våre med dere, vil vi si litt om gruppa, oppdraget og prosessen.

Kjerneelementgruppen for norsk
Norskgruppa er den største av faggruppene, med hele 13 medlemmer. Vi er, som de andre faggruppene, satt sammen på tvers av alder, kjønn, geografisk tilhørighet og med spredte kompetanse- og erfaringsområder.

Vi skal utarbeide kjerneelementer for læreplan NOR1-05, de øvrige læreplanene i norsk, samt i tegnspråk og morsmål for språklige minoriteter.
● Fordypning i norsk NOR6-01
● Norsk for elever med samisk som førstespråk NOR3-03
● Norsk for hørselshemmede NOR5-04
● Grunnleggende norsk for språklige minoriteter NOR7-01
● Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – vgo NOR9-03
● Morsmål for språklige minoriteter NOR8-01
● Norsk tegnspråk NOR4-04
Så langt har vi konsentrert oss om kjerneelementer for NOR1-05-planen.

Vi har nå deltatt på to av fire fellessamlinger. Kort oppsummert handlet første samling om å tolke og forstå mandatet, få en felles forståelse av sentrale begreper som begrepet kjerneelementer og kompetanse, diskutere hvordan vi kan sørge for god progresjon og dybdelæring i fagene og, hvordan vi best mulig kan involvere skole-Norge i arbeidet vårt. Andre samling fokuserte på mulige koblinger mellom kjerneelementer og de tverrgående temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Vi fikk også muligheten til å drøfte dette på tvers av faggruppene, der vi fikk se at vi har mange likheter på tvers av fag, men også mange ulikheter.

Kjernen i norskfaget
Begrepet kjerneelement blir i St.Mld 28 Fag – Fordypning – Forståelse forklart som det elevene må lære i et fag for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeid med i opplæringen. Kjerneelementene består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget.
Kjerneelementene skal ligge til grunn for den kommende revisjonen av læreplanen  og bidra til at elevene over tid utvikler en dypere forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Definisjonen klargjorde oppdraget noe, men å komme til norskfagets kjerne har vært en krevende øvelse. Førsteutkastet ligger nå tilgjengelig for innspill, og vi har der forsøkt å løfte frem nettopp sentralt faginnhold, samtidig som vi har ønsket å synliggjøre fagets sentrale tenkemåter, metoder og uttrykksformer. Noen vil kanskje mene vi har truffet greit, andre vil påpeke mangler. Og det er veldig fint – hjelp oss å tenke kloke tanker, kom med både ris og ros!

Under gruppediskusjonene har vi tenkt høyt, delt ideer, røynt dem og landet noen av dem. Diskusjonene har – med positivt fortegn – vært intense og krevende. For hvordan skal vi definere kjernen i faget? Hva er det i norskfaget som alltid vil være viktig? Er norskfaget et kunnskaps-, kompetanse-, ferdighets- eller verdifag? Eller litt av alt? Og hva skal komme til syne i kjerneelementene for å tydeliggjøre fagets muligheter, legge til rette for dybdelæring og sørge for en god progresjon i læringsmålene? Hvilke muligheter rommer norskfaget med tanke på de tre tverrgående temaene? Hvorfor trenger vi disse kjerneelementene? Hva blir skillet mellom overordnet del, formål med faget, kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter og læringsmålene? Hvordan skal vi i dette arbeidet ivareta den sammensatte elevgruppa vi representerer? Som dere sikkert forstår – spørsmålene har vært mange.

La deg engasjere!
Vi som sitter i gruppa, kjenner oss privilegerte som får være så tett på prosessen. Vi har gjort vårt ytterste for å levere fra oss et førsteutkast vi kan stå inne for og det er med skrekkblandet fryd vi leverer fra oss et uferdig produkt. Samtidig er vi glade for at prosessen er lagt opp akkurat slik den er. Den gir rom for involvering og deltakelse for alle som ønsker å bidra. Så nå, i norskfagets og risikoens ånd, oppfordrer vi alle til å la seg engasjere og involvere. Diskuter med kollegaer, sable ned, bygg opp, still spørsmål omkring formuleringer og mangler, og del tankene dine med oss! Bli med oss å finne fornuftige løsninger, svar og begrunnelser! Sammen skal vi definere norskfagets kjerneelementer som rommer det beste av fagets muligheter. Til oss alle: Lykke til med det viktige arbeidet!

 

Av Avona E Marthinussen og Christine S Risa, på vegne av kjerneelementgruppen norsk

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her