Vi takker for alle de 46 innspillene vi har fått. Totalt sett var de aller fleste positive til de fire første foreslåtte kjerneelementene, matlaging, helsefremmende kosthold, bærekraftig mathåndtering og mat og måltider som identitets- og kulturbærende, og til at den praktiske dimensjonen i faget er styrket. Samtidig var svært mange skeptiske til kjerneelementene som handlet henholdsvis om sansing og entreprenørskap.

Noen antydet at sansing burde fjernes, fordi det ikke er tid til å fordype seg teoretisk i temaet, mens andre anså at sansing allerede er en viktig og selvfølgelig del av alt arbeid med mat på skolekjøkkenet som nå kan begrepsettes i praksis. De anbefalte sansing som tema under matlaging, helsefremmende kosthold.  Det ble også nevnt at sansing er viktig sett i lys den estetiske dimensjonen i det praktiske og estetiske faget mat og helse.

Innovasjon og entreprenørskap ble også foreslått fjernet som eget kjerneelement, og isteden foreslått som tema fortrinnsvis under helsefremmende kosthold. Noen ønsket sågar å fjerne temaet totalt, fordi det var for krevende for et lite fag, mens andre var av den oppfatning at innovasjon og entreprenørskap absolutt må ha en sentral plass i faget og derved et eget kjerneelement.  Og her er vi ved noe av kjernen i innspillene vi har fått. De peker i mange retninger og det kan være vanskelig å se en tydelig retning ut over oppsummeringen så langt. Nedenfor presenteres noen av de forskjellige innspillene

For å gjøre fagets retning tydelig, og unngå at personlige holdninger som kan gå på tvers av skolens mandat får plass i faget, ble helsemyndighetenes kostråd fremmer god helse foreslått som ny formulering av kjerneelementet om helsefremmende kosthold. I dagens samfunn, hvor vi i stor grad kan velge hva vi skal spise, ble kostrådene ansett som et godt grunnlag for å velge et sunt og variert kosthold. Ingen talte imot kostrådene, men flere mente at kunnskap om råvarer som grunnlag for matlaging også måtte komme tydeligere frem i forslaget.
Det var ulike synspunkt på at temaet mattrender er foreslått inn i faget. Enkelte mente at mattrender måtte betraktes som ordinære kosthold, mens andre mente at mattrender som kommer og går, må knyttes til kritisk og systematisk refleksjon, sett i lys av kroppens behov for variert kosthold, helseforståelse, stabilitet og livsmestring.
Mange var opptatt av «mat og måltider som identitets -og kulturbærende» som et viktig kjerneelement. Noen ønsket spesielt å skrive inn og konkretisere samisk mattradisjon i dette mat og måltider som identitets- og kulturbærende. Andre derimot, oppfattet at begrep som tradisjon, håndverk og kulturell smak, åpnet for en vid tilnærming til samisk mattradisjon og ønsket å beholde samisk matkultur under kjerneelementet bærekraftig mathåndtering om mat og miljø.

Hva angikk teoretisering av faget, uttrykte noen at mat og helse er faget hvor teorisvake elever skal oppleve mestring, og at faget skal være et pustehull i skolehverdagen. På den andre siden var det også tilbakemeldinger som ønsket å trekke inn mer teoretisk lærestoff i den praktiske matlagingen, som for eksempel å se matlagingsprosesser i lys av organisk kjemi når det jobbes praktisk på skolekjøkkenet på ungdomstrinnet.

Bedre inkludering av tema som psykisk helse, dyrevelferd, budsjettering for kjøp av mat, og systematisk tilnærming til kritisk tenking ble også etterspurt. Vi tar med oss alle innspillene videre i vår avsluttende runde i utviklingen av kjerneelementer i mat og helse.

1 kommentar

  1. […] De fleste var positive til flere av kjerneelementene i mat og helse, særlig matlaging, helsefremmende kosthold, bærekraftig mathåndtering og mat og måltider som identitets- og kulturbærere, og til at den praktiske dimensjonen i faget er styrket. Samtidig uttrykte flere skepsis til sansing og entreprenørskap som kjerneelementer fordi det ville bli lite tid til fordypning og for krevende for et lite fag, og fordi elementene kan høre hjemme som deler i de øvrige kjerneelementene. En utfordring til gruppen videre er at det også var mange som fremhevet disse områdene som helt sentrale i faget. Les hele oppsummeringen fra mat og helse […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her