Igjen takk for innspill på skissen til kjerneelementer i musikkfaget! Dere har lagt ned mye arbeid i tilbakemeldingene og mange kloke synspunkter er formidlet. Her er en kort oppsummering av hovedtrekkene i innspillene og litt om hvordan vi planlegger å arbeide videre.

I forrige runde konkluderte vi med at innspillene sprikte nokså mye, men at det likevel var bred enighet om vektleggingen av elevenes aktive musikerskap. I skisse nummer to forsøkte vi å gjøre beskrivelsene enklere og mer konkrete og å inkludere relevante musikkfaglige begreper. Kjerneelementene ble etter nøye vurdering beholdt på samme nivå, for å legge til rette for de som senere skal utarbeide læreplanens kompetansemål.

På riktig vei

Nærmere 80 instanser har gitt tilbakemeldinger på musikkfagets kjerneelementer i denne runden. Tilbakemeldingene viser at vi er på riktig vei. De aller fleste mener at de foreslåtte kjerneelementene er en riktig prioritering. Feltet gir ros for måten vi har fulgt opp det grundige læreplanarbeidet som er gjort tidligere og måten vi allikevel har fornyet faget på. Flere påpeker at musikkfaget kanskje ikke har blitt så mye mindre og utfordrer oss til å prioritere hardere. Det er imidlertid svært få som foreslår hva som kan kuttes ut. Det påpekes i enkelte innspill at de valgte kjerneelementene og beskrivelsene gir faget en tydeligere retning, noe som gjør at det i praksis vil bli mindre og enklere å forholde seg til.

Sang

Innspill som går igjen er at en ønsker en ytterligere tydeliggjøring av sang, siden begrepet sang ikke finnes i læreplanen overordnede del. Vi skal se på dette. Et dilemma er at musikkfaget er lite. Noen foreslår å tydeliggjøre sang som grunnleggende ferdighet og som metode i andre fag. De grunnleggende ferdighetene har vi ikke mandat til å endre, men vi skal se på hvordan vi kan legge bedre til rette for sang og musikk som ramme for å arbeide med tematikk i andre fag. For eksempel understreker innspillene musikkens muligheter til å formidle og endre holdninger, noe som kan ha betydning i arbeid med tematikk som bærekraftig utvikling på tvers av fag.

Kunnskap og kreativitet

Flere påpeker at det fortsatt behøves en tydeliggjøring av musikkfaglige kunnskaper. Et svært viktig innspill, synes vi, er bekymring over at musikken i musikkfaget står i fare for å forsvinne slik kjerneelementene nå er beskrevet. Det argumenteres med at faget må fungere på musikkens premisser for at det skal gi musikkglede! Kjerneelementene og beskrivelsene av dem må reflektere at musikkfaget er et kunnskapsfag på linje med andre fag og – ikke minst – at det krever fagkompetanse å undervise i faget. Vi arbeider nå med å spisse beskrivelsene av kunnskap for hvert av kjerneelementene. Vi vil også se nærmere på hvilke fagspesifikke begreper feltet mener er relevante.
Innspillene framhever dessuten at vi må tydeliggjøre det kreative aspektet og musikkfagets betydning for elevenes skaperglede og engasjement.

Lyttende medborgerskap

Et siste viktig innspill er musikkfagets tilknytning til det tverrgående temaet demokrati og medborgerskap: Å lytte til barn og unges stemmer gjennom å anerkjenne det de lærer seg og liker av musikk utenfor skolen handler om å gi hver og en av dem en stemme, ivareta deres identitet og samtidig skape felles kultur i klasserommet. Å kunne lytte til andres stemmer er en viktig kompetanse for elevene i så måte.

Det samiske perspektivet

I det store og hele ser det ut til at det samiske perspektivet oppleves som godt ivaretatt. Flere ønsker seg større fokus på flerkultur og andre minoriteters musikk. Vi skal se på dette, men det er samtidig viktig å huske at samene som urfolk har helt spesielle rettigheter som skal ivaretas i norske læreplaner.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her